Forwarding you to github.com

GitHub - jjuliano/bato: Ang Bato ay isang programming language sa wikang Filipino

Ang 'bato' ay hango sa Ruby Programming Language na may Filipino sintaks. Ang kadahilanang ginamit ang pangalang 'bato' ay dahil ang Ruby ay isang uri ng bato.